Model No.TypeFixing TypeREG65 APPROVED
B201.00.LDVLEDSingle BoltYES
B311.00.LDVLEDSingle BoltYES
B321.00.LDVLEDSingle BoltYES
B51.00.LMVLEDSingle BoltNO
B61.00.LMVLEDSingle BoltNO
B71.00.LMVLEDSingle BoltNO
B81.00.LMVLEDSingle BoltNO
B91.00.LMVLEDSingle BoltNO
B52.00.LMVLEDPlug inNO
B72.00.LMVLEDPlug inNO
B82.00.LMVLEDPlug inNO
B92.00.LMVLEDPlug inNO
B312.00.LDVLEDPlug inYES
B202.00.LDVLEDPlug inYES
B322.00.LDVLEDPlug inYES
B54.70.LMVLEDMagneticNO
B64.00.LMVLEDMagneticNO
B74.00.LMVLEDMagneticNO
B84.00.LMVLEDMagneticNO
B94.70.LMVLEDMagneticNO
B164.70.LDVLEDMagneticYES
B204.00.LDVLEDMagneticYES
B314.70.LDVLEDMagneticYES
B324.70.LDVLEDMagneticYES
B364.00.BATLEDMagneticNO
B315.00.LDVLEDFlexible Base, Plug inYES
B325.00.LDVLEDFlexible Base, Plug inYES
B55.00.LMVLEDFlexible baseNO
B65.00.LMVLEDFlexible baseNO
B95.00.LMVLEDFlexible baseNO
B205.00.LDVLEDFlexible BaseYES
B50.00.LMVLED3 BoltNO
B60.00.LMVLED3 BoltNO
B70.00.LMVLED3 BoltNO
B80.00.LMVLED3 BoltNO
B90.00.LMVLED3 BoltNO
B160.00.LDVLED3 BoltYES
B200.00.LDVLED3 BoltYES
B310.00.LDVLED3 BoltYES
B320.00.LDVLED3 BoltYES
B350.00.LMVLED3 BoltNO
B350.05.LMVLED3 BoltNO